Bidhaawyeet

Muusaay Ooktaab Whankaneeb

مُوساي اۆكتاب وهَنكَنێب

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiya, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.