Contact

W'inwaani waragii dehaay diigwat diigwata, bak dan'iyihoob aree, oosmook tari e-bariidook baadiigwata - laakiin hinin gwabayt dehook n'agreet toona harriiweek diigwata

Target Image