Ilinguumana

Downloads: 
 • File icon Yasuu'a teebireeteeda tafamiya - Acts 1
  Download View351.77 Kiilu baayt
 • File icon Aashuuk Itageega eeyaan - Acts 2
  Download View444.47 Kiilu baayt
 • File icon Bitruswa Yuuhanaabwa garbaba tak mheeliiyaan - Acts 3
  Download View367.03 Kiilu baayt
 • File icon Bitruswa Yuuhannaabwa Yahuudi majlis suurii - Acts 4
  Download View374.12 Kiilu baayt
 • File icon Anaaniyaaswa Saafiraawwa - Acts 5
  Download View304.32 Kiilu baayt
 • File icon Asarama da waasamiyaan - Acts 6
  Download View276.9 Kiilu baayt
 • File icon Istifaanuus y'eegrima infaraad - Acts 7
  Download View453.06 Kiilu baayt
 • File icon Istifaanuusiit tooyat - Acts 8
  Download View221.1 Kiilu baayt
 • File icon Saa'uul Ukwaasana aamaniya - Acts 9
  Download View305.65 Kiilu baayt
 • File icon Bitruswa Koorneelyooswa - Acts 10
  Download View388.23 Kiilu baayt
 • File icon Bitrus tukaniisi Oorshaliim Algudseeb sooyiini - Acts 11
  Download View370.05 Kiilu baayt
 • File icon Heeroodis tukaniisi im'aliig - Acts 12
  Download View286.86 Kiilu baayt
 • File icon Barnaabaaswa Saa'uulwa waasamiyaan giigiyaan - Acts 13
  Download View397.57 Kiilu baayt
 • File icon Buuluswa Barnaabaaswa Ikoonyoomiib - Acts 14
  Download View288.11 Kiilu baayt
 • File icon Oorshaliim Algudseeb umajlis - Acts 15
  Download View381.6 Kiilu baayt
 • File icon Timooti Buuluswa Siilaaswa geeb shagamiya - Acts 16
  Download View303.83 Kiilu baayt
 • File icon Tasaaluuniikaay ugwirha - Acts 17
  Download View372.29 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Koorintiib - Acts 18
  Download View288.73 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Eefeesooseeb - Acts 19
  Download View299.56 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Makidoonyaay Yoonaanee deha idif - Acts 20
  Download View379.36 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Oorshaliim Algudis ibi - Acts 21
  Download View378.79 Kiilu baayt
 • File icon Buuluswa Iroomaani dheeshi had'aawwa - Acts 22
  Download View303.45 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Gaysariyaab istoobna - Acts 23
  Download View296.26 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Fiiliiksiit tumhakamaatiib tehuuniyaan - Acts 24
  Download View362.98 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Feestoosi suuri whaakamamti - Acts 25
  Download View291.33 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Agriibaay suurii ugarooyoos isham - Acts 26
  Download View377.88 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Roomaab istoobna - Acts 27
  Download View380.21 Kiilu baayt
 • File icon Maaltaay Roomaay deha - Acts 28
  Download View367.26 Kiilu baayt

أعمال الرسل

يكتب لوقا عن تاريخ الكنيسة:

يبدأ بيسوع المسيح صاعدًا للسماء. ويشرح العديد من رحلات بولس عبر البحر المتوسط.

وينتهي بسجن بولس في روما.

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiyaa, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.