Ilinguumana

Downloads: 
 • File icon Yasuu'a teebireeteeda tafamiya -
  Download View351.77 Kiilu baayt
 • File icon Aashuuk Itageega eeyaan -
  Download View444.47 Kiilu baayt
 • File icon Bitruswa Yuuhanaabwa garbaba tak mheeliiyaan -
  Download View367.03 Kiilu baayt
 • File icon Bitruswa Yuuhannaabwa Yahuudi majlis suurii -
  Download View374.12 Kiilu baayt
 • File icon Anaaniyaaswa Saafiraawwa -
  Download View304.32 Kiilu baayt
 • File icon Asarama da waasamiyaan -
  Download View276.9 Kiilu baayt
 • File icon Istifaanuus y'eegrima infaraad -
  Download View453.06 Kiilu baayt
 • File icon Istifaanuusiit tooyat -
  Download View221.1 Kiilu baayt
 • File icon Saa'uul Ukwaasana aamaniya -
  Download View305.65 Kiilu baayt
 • File icon Bitruswa Koorneelyooswa -
  Download View388.23 Kiilu baayt
 • File icon Bitrus tukaniisi Oorshaliim Algudseeb sooyiini -
  Download View370.05 Kiilu baayt
 • File icon Heeroodis tukaniisi im'aliig -
  Download View286.86 Kiilu baayt
 • File icon Barnaabaaswa Saa'uulwa waasamiyaan giigiyaan -
  Download View397.57 Kiilu baayt
 • File icon Buuluswa Barnaabaaswa Ikoonyoomiib -
  Download View288.11 Kiilu baayt
 • File icon Oorshaliim Algudseeb umajlis -
  Download View381.6 Kiilu baayt
 • File icon Timooti Buuluswa Siilaaswa geeb shagamiya -
  Download View303.83 Kiilu baayt
 • File icon Tasaaluuniikaay ugwirha -
  Download View372.29 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Koorintiib -
  Download View288.73 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Eefeesooseeb -
  Download View299.56 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Makidoonyaay Yoonaanee deha idif -
  Download View379.36 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Oorshaliim Algudis ibi -
  Download View378.79 Kiilu baayt
 • File icon Buuluswa Iroomaani dheeshi had'aawwa -
  Download View303.45 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Gaysariyaab istoobna -
  Download View296.26 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Fiiliiksiit tumhakamaatiib tehuuniyaan -
  Download View362.98 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Feestoosi suuri whaakamamti -
  Download View291.33 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Agriibaay suurii ugarooyoos isham -
  Download View377.88 Kiilu baayt
 • File icon Buulus Roomaab istoobna -
  Download View380.21 Kiilu baayt
 • File icon Maaltaay Roomaay deha -
  Download View367.26 Kiilu baayt

أعمال الرسل

يكتب لوقا عن تاريخ الكنيسة:

يبدأ بيسوع المسيح صاعدًا للسماء. ويشرح العديد من رحلات بولس عبر البحر المتوسط.

وينتهي بسجن بولس في روما.

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiyaa, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.