Muusaay Ooktaab Whankaneeb

Downloads: 
 • File icon Ukwaasana tuduniya kak ikwaaseeb - Genesis 1
  Download View290.89 Kiilu baayt
 • File icon Adaneet tum'aday - Genesis 2
  Download View276.28 Kiilu baayt
 • File icon Utakiit timaagnaay - Genesis 3
  Download View280.79 Kiilu baayt
 • File icon Gaabil Haabil oosan idir - Genesis 4
  Download View285.35 Kiilu baayt
 • File icon Aadmiib y'ar - Genesis 5
  Download View275.65 Kiilu baayt
 • File icon Nooh mirkabt shagaamiya - Genesis 6
  Download View277.45 Kiilu baayt
 • File icon Kwaan - Genesis 7
  Download View272.35 Kiilu baayt
 • File icon Aayam n'iti tikwiyaan - Genesis 8
  Download View275.32 Kiilu baayt
 • File icon Ukwaasanaay igalad Noohi dehaay - Genesis 9
  Download View286.47 Kiilu baayt
 • File icon Noohiib uufraay - Genesis 10
  Download View286.2 Kiilu baayt
 • File icon Baabil oogaw utageegaab - Genesis 11
  Download View284.99 Kiilu baayt
 • File icon Ukwaasana Abraam waliikiya - Genesis 12
  Download View360.33 Kiilu baayt
 • File icon Abraamwa Luutwa imshammaadhna - Genesis 13
  Download View278.52 Kiilu baayt
 • File icon Abraam Luut ishidhhan - Genesis 14
  Download View362.47 Kiilu baayt
 • File icon Ukwaasanaayi galad Abraami geeb - Genesis 15
  Download View280.14 Kiilu baayt
 • File icon Haajirwa Ismaa'iilwa - Genesis 16
  Download View355.06 Kiilu baayt
 • File icon Ukwishuubi galad - Genesis 17
  Download View282.47 Kiilu baayt
 • File icon Mhay duurana - Genesis 18
  Download View376.78 Kiilu baayt
 • File icon Sadoomwa Gamooraawwa kat'amiyaan - Genesis 19
  Download View296.59 Kiilu baayt
 • File icon Ibraahiimwa Abiimiileekwa - Genesis 20
  Download View353.81 Kiilu baayt
 • File icon Isehaagiit toofray - Genesis 21
  Download View290.12 Kiilu baayt
 • File icon Ibraahiim jarrabamiya - Genesis 22
  Download View284.95 Kiilu baayt
 • File icon Saaraayt tooyat - Genesis 23
  Download View273.46 Kiilu baayt
 • File icon Isehaagwa Ribkaabwa - Genesis 24
  Download View407.93 Kiilu baayt
 • File icon Ibraahiimiit tooyat - Genesis 25
  Download View293.76 Kiilu baayt
 • File icon Isehaagwa Abiimiileekwa - Genesis 26
  Download View370.26 Kiilu baayt
 • File icon Isehaag Yaaguub idehar - Genesis 27
  Download View386.44 Kiilu baayt
 • File icon Isehaag Yaagoob Labaan ookiik giigsiya - Genesis 28
  Download View289.61 Kiilu baayt
 • File icon Yaaguub Laabaaniib oogaw itkim - Genesis 29
  Download View293.36 Kiilu baayt
 • File icon Yaaguubiib y'ar - Genesis 30
  Download View296.13 Kiilu baayt

مُوساي اۆكتاب وهَنكَنێب

Ooktaabi aaykuuna th’aat agriiya, umasallas ukirkimiyaay th’aat sinaakira.